top of page

Anskaffelser

I de siste par tiårene har DLE bistått i en rekke anskaffelsesprosesser hvor datasenterbrukere i stadig større grad vurderer å sette ut den fysiske datasenterdriften. Det viser seg at større datasenterbrukere ofte har behov for bistand for å etablere en fornuftig RFI/RFP-prosess basert på mulighetsbilde dagens hybride driftsløsninger kan gi og hvilke krav man bør stille i forhold til sikkerhet, effektivitetsmål og pris. DLE bistår med å klargjøre behovet og hvilke parametere man bør legge til grunn for anskaffelsen samt bistå gjennom anskaffelsesprosessen i den grad kunden ønsker.

Ta kontakt med oss om du ønsker å vurdere en anskaffelsesprosess og hvilke type bistand som er tilgjengelig.

nyhet 08.12.2020.jpg

I dagens hybride IT driftsstrukturer er det viktig å løpende verifisere datasenter strukturen som støtter den kritiske IT produksjonen. Om du drifter "on premise" i eget datasenter, kjøper co-location tjenester eller en skybasert tjeneste vil det være nødvendig å løpende forstå risiko bilde rundt datasenter driftsstrukturen som understøtter produksjonen. Spesielt vil dette gjelde skybaserte leveranser fra en leverandør som i liten grad verifiserer hvilke datasentre med hvilke kvaliteter og driftsregimer leveransen leveres fra.

 

Dette er forhold som trenger en regelmessig gjennomgang/revisjon for å kvalitetssikre og for å forstå den reelle risiko rundt infrastrukturen i løsningen. DLE kan bistå med å etablere en verifiseringsprosesser og et oppfølgingsregime som tilfredsstiller de krav den enkelte organisasjon har til minimering av risiko osv.

bottom of page